FB pixel

Terms and conditions

Jelen általános szerződési feltételek, az anamnézis lap, a Dental Salon mindenkori adatvédelmi tájékoztatója valamint a páciens egészségügyi dokumentációjában rögzítettek (a páciens, mint a szolgáltatást igénybevevő személy, jelen ÁSZF-ben a továbbiakban, mint Páciens kerül hivatkozásra) (Szolgáltató és Páciens együttesen úgyis, mint: „Felek”) szabályozzák a Dental Salon által nyújtott egészségügyi szolgáltatások nyújtását. A Dental Salon fenntartója Vas Henriett egyéni vállalkozó.

 I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 1. Egyéni vállalkozás neve: Vas Henriett egyéni vállalkozó
 2. Székhelye: 1026 Budapest, Fillér u. 39.
 3. Nyilvántartási száma: 53424358
 4. Adóazonosító száma: 69605330-1-41

 

 II. ÁSZF TÁRGYA

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzített dentálhigiénés szolgáltatásokat nyújtja, az ÁSZF, a Páciens anamnézis lapja, és egészségügyi dokumentációja valamint a Páciens beleegyező nyilatkozata alapján, míg Páciens díjazás megfizetésére vállal kötelezettséget a Weboldalon rögzített árlista alapján. Az árlistában feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az adott szolgáltatás esetén a páciens egyedi igényeire, illetőleg egyedi kezelési tervére illetőleg a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidőre tekintettel változhat. A Szolgáltató és a Páciens által között egyedi megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF tartalmát valamint a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzített szolgáltatásokat valamint árakat bármikor – saját üzleti döntése alapján - megváltoztassa.
 3. Az 1. sz. mellékletben rögzített szolgáltatások részletes tartalmáról a Dental Salon kezelést végző szakembere, illetőleg a https://dentalsalon.hu/ weboldalon taláható bővebb tájékoztatás.

 

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges jogszabályokban rögzített minimális tárgyi eszközökkel, szakmai, hatósági illetőleg működési engedélyekkel és feltételekkel a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan rendelkezik. Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatás gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik, amely alvállalkozóira, és egyéb közreműködőire is kiterjed.
 2. Szolgáltató jogosult az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztatni, köteles azonban erről ésszerű időn belül a Pácienst írásban (hozzájárulása esetén emailben vagy telefonon) tájékoztatni.
 3. A Páciens az anamnézis lap aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, valamint elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. Az anamnézis lapban rögzített információk helytállóságáért és valódiságáért – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Páciens egészségi állapotára vonatkozó információkat és a Páciens saját személyes adatainak megfelelőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Páciens által szolgáltatott adatok hiányossága vagy késedelme esetén a Szolgáltató jogosult módosítani a kezelési terven, és így az Árajánlaton is. A Páciens köteles továbbá az anamnézis lapon megadott információk változása esetén arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató továbbá kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a Páciens a valódiságnak nem megfelelő, illetőleg hiányos vagy félrevezető adatokat szolgáltat a saját vagy kiskorú esetén hozzátartozója egészségügyi állapota, dokumentációja illetőleg betegségeire vonatkozóan.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás elvégzését megtagadja, ha a Páciens fizikai, mentális vagy egészségügyi állapota annak elvégzését nem tenné lehetővé, úgyszintén akkor is, ha a Páciens fizetési kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. A Szolgáltatás Szolgáltató által történő megtagadásáért, a jelen pontban felsorolt okok miatt a Páciens kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, kártérítési felelősségét a Szolgáltató kizárja.
 5. Szolgáltató a Páciensnek nyújtott szolgáltatásokra 1 év jótállást nyújt. Jótállási igény számlával érvényesíthető. Szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége az esetlegesen beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére.

 

 IV. DÍJAK MEGFIZETÉSE

 1. A Szolgáltató a Pácienst a mindenkor hatályos Árlistájáról a tevékenység végzését megelőzően tájékoztatja, és egyedi megállapodás keretében egyezteti a szolgáltatás pontos díját és esetleges költségeit, az aktuális Árlista figyelembevételével.
 2. A Szolgáltató egyedi árajánlata 15 naptári napig érvényes, ezt követően jogosult módosítani azt. A kezelés díja a kezelést követően fizetendő készpénzben vagy bankkártyával.
 3. Amennyiben a Páciens nem tudja a kezelést követően azonnal kifizetni a kezelés díját, azt a számlában feltüntetett bankszámlaszámra történő utalással a számlán feltüntetett fizetési határidőben megteheti. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg, minden késedelmes naptári nap után.

 

V. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

 1. A Szolgáltatás során a Szolgáltató és a Páciens között létrejött egyedi megállapodás illetve minden egyéb személyes illetve egészségügyi adat és információ titoktartási kötelezettség alá esik. A Szolgáltató ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, ahhoz harmadik személyeknek – saját alvállalkozóin kívül – nem biztosít hozzáférést.
 2. A Páciens által igénybevett szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató tevékenységére a https://dentalsalon.hu/webldalon közétett adatkezelési tájékoztató vonatkozik.
 3. Páciens az egyedi szerződés aláírásával hozzájárulását adja a személyes adatainak a Szolgáltató belső nyilvántartásaiban történő kezeléséhez, valamint a kapcsolattartási adatainak kezeléséhez.

 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A szolgáltatást csak 18 éven felüli, nagykorú személyek vehetik igénybe. 18 éven aluliak a szolgáltatást kizárólag törvényes képviselőjük írásbeli hozzájárulásával vehetik igénybe.
 2. Szolgáltató a tevékenysége végzése során alvállalkozókat vesz igénybe. Az alvállalkozók tevékenységéért a Szolgáltató felelős.
 3. A jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre.
 4. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani.
 5. A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a magyar polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

Jelen ÁSZF visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes.

 

Kelt: 2019. március 5.

 

Dental Salon

 

Vas Henriett

egyéni vállalkozó

 

 1. melléklet [Szolgáltatások leírása, árjegyzék]